TOPBIL  Bogdan Lembicz

 

  KLAUZULA INFORMACYJNA  PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1016/679 z dnia: 27. Kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informuję , że:

1/ 

Administratorem danych osobowych klienta jest:  TOPBIL BOGDAN LEMBICZ z siedzibą w Środa Wlkp pod adresem:  63-000 Środa Wlkp., ul. Cechowa 2 zgłoszona do  Centralnej Ewidencji  Informacji Działalności Gospodarczej, NIP:  7771543096, REGON:  301523452 ( zwaną dalej: TOPBIL )

2/ 

Inspektorem ochrony danych w TOPBIL jest  Bogdan Lembicz , Tel. 66 99 21 757 , adres e-mail: bogdanlembicz@gmail.com

3/

 Dane osobowe klienta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)-c) RODO w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług oferowanych przez TOPBIL i wykonania zawartej przez klienta z TOPBIL umowy o świadczenie usług oferowanych przez TOPBIL, a także wykonania ciążących na TOPBIL obowiązków prawnych , wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony  oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk , weryfikacji wiarygodności płatniczej , obsługi reklamacji zgłoszeń, wsparcia technicznego , rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych i do rozliczeń skarbowych.

4/ 

TOPBIL jest uprawniona do przekazywania danych osobowych klienta podmiotom trzecim ( zwanych dalej: POWYKONAWCAMI TOPBIL) zajmującym się udzielaniem finansowania, ubezpieczeń i serwisów pojazdów mechanicznych ( Banki, firmy Leasingowe, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, firmy udzielające pożyczek, serwisy i warsztaty obsługi , naprawy  pojazdów mechanicznych ). Przekazanie dane osobowych  klienta PODWYKONAWCOM następuje na podstawie umów podpisanych między TOPBIL a PODWYKONAWCĄ. TOPBIL jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa , w tym na żądanie uprawnionych sądów , organów i instytucji  państwa.

5/ 

Dane osobowe klienta , co do zasady nie są przekazywane poza obszar  EOG. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić , gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi klienta , w tym sytuacji gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału POWYKONAWCÓW TOPBIL posiadających siedziby poza obszarem EOG.

6/ 

Dane osobowe klienta są przechowywane przez okres trwania zawartej przez klienta umowy  o świadczeniu usługi z TOPBIL i oferowanych przez TOPBIL , w związku z którą dane osobowe klienta są przetwarzane , a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z klientem umowy o świadczenie usług oferowanych przez TOPBIL. Natomiast dane osobowe klienta utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach podatkowo – skarbowych.

7/

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa , klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych , prawo wniesienia sprzeciwu  a także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez klienta zgody.

8/ 

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9/

 W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez klienta umowy z TOPBIL o świadczenie usług oferowanych przez TOPBIL , a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez TOPBIL działań na żądanie klienta oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez TOPBIL ciążącego na TOPBIL obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez klienta dane osobowe są dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Danych osobowych klienta została wyrażona prze niego wyłącznie w celach marketingowych podanie przez  klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcia zgody uniemożliwi TOPBIL informowania klienta o nowych usługach, ofertach handlowych i promocjach.

10/ 

Przetwarzanie danych osobowych klienta  może  podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych , jeśli uprawnia TOPBIL do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio klient wyrazi zgodę.